SPOND vzw

ACADEMISCHE WERKPLAATS

De Academische Werkplaats Inclusie Ondersteuning (AWP-IO) ging formeel
van start in januari 2015.

De werkplaats is een duurzame samenwerking tussen
enerzijds SPOND vzw en
anderzijds drie academische partners van de KULeuven-Associatie:

1. Prof. dr. Bea Maes, Gezins- en Orthopedagogiek, KULeuven
2. Prof. dr. Koen Hermans, Sociale Wetenschappen, KULeuven en LUCAS
3. Davy Nijs, docent en coördinator eSocialWork, UC Leuven-Limburg

De AWP-IO wordt aangestuurd door een stuurgroep.

 

Minimaliseren
Basisprincipes
1. De partners van de AWP-IO zijn een duurzame en structurele samenwerking gestart voor meerdere jaren. De samenwerking gebeurt op basis van gelijkwaardigheid tussen de partners. Het onderzoeksprogramma wordt in onderling overleg afgesproken. Overleg en dialoog staan centraal in alle fasen van het onderzoeksprogramma.

2. Er wordt gewerkt met een
interactieve vorm van kennisontwikkeling en –toepassing: door een intensieve samenwerking tussen de leden van SPOND en de onderzoekers, wordt kennis ontwikkeld die bruikbaar is voor de praktijk en die ook wetenschappelijk onderbouwd is. De AWP-IO activeert de stille kennis van praktijkwerkers, die van bij het begin van het onderzoeksproces actief worden betrokken.

3. Er wordt een
win-win situatie nagestreefd voor zowel de academische partners als de ledenorganisaties van SPOND:
a. De academische partners kunnen op basis van het onderzoeksprogramma wetenschappelijk onderzoek doen dat resulteert in bachelor- en masterproeven, doctoraten en wetenschappelijke publicaties.
b. Voor de praktijkorganisaties draagt de academische werkplaats bij tot de wetenschappelijke onderbouwing van hun begeleidingswerk. Diverse strategieën en principes die aansluiten bij de krachtgerichte visie van de praktijkorganisaties zullen geïmplementeerd, geëvalueerd en geoptimaliseerd worden. Personeelsleden en cliënten uit de praktijkorganisaties krijgen de kans om actief te participeren aan het wetenschappelijk onderzoeksprogramma.

4. Medewerkers van SPOND zullen als "
science practionner" een brugfunctie vervullen tussen het werkveld en het wetenschappelijk onderzoek.

5. De AWP-IO werkt samen met alle betrokkenen een onderzoeksprogramma uit. Dit
onderzoek is praktijkgericht, in die zin dat de vraagstellingen gevoed worden vanuit de praktijk, dat praktijkmensen actief betrokken worden bij het volledige onderzoeksproces, dat de resultaten van het onderzoek geïmplementeerd worden in de dagelijkse werking van de begeleiders, en dat samen met de professionals kritisch gereflecteerd kan worden op de betekenis van het onderzoek voor hun praktijk. Tegelijk is het ook van belang thema’s te kiezen die (1) aansluiten bij de expertise van de promotoren en (2) die hoog op de beleidsagenda staan van de overheden (bvb. de zorgvernieuwing, het Perspectiefplan 2020).

6. Het onderzoek bouwt verder op de bestaande wetenschappelijke evidentie betreffende het thema. We kiezen voor een
participatieve onderzoeksbenadering. Dit impliceert dat we minstens nadenken over welke rol personen met een beperking zelf kunnen spelen in het onderzoek. We beschouwen ze niet enkel als object van onderzoek, maar ook als mede-onderzoeker, rekening houdende met hun kwetsbaarheid. Tegelijkertijd wensen we geen schijnparticipatie op te zetten. We denken voortdurend na over de voor- en nadelen van participatie. Ook cliëntenorganisaties kunnen daarbij behulpzaam zijn.

7. De ontwikkelde kennis en expertise wordt gebruikt in de
professionele bacheloropleidingen (orthopedagogie, sociaal werk, …), de academische bachelor- en masteropleidingen (orthopedagogiek, psychologie, sociaal werk, …), en het vormingsaanbod van SPOND.

8. De AWP-IO
evalueert minstens jaarlijks de samenwerking en de lopende projecten.
Minimaliseren
Concept
De Academische WerkPlaats Inclusie Ondersteuning onderneemt wetenschappelijk onderzoek met betrekking tot ondersteuning van mensen met een beperking, met het oog op enerzijds kwaliteitsverbetering of innovatie in de ondersteuning van deze mensen, met als uiteindelijk doel het helpen verhogen van hun inclusie en hun levenskwaliteit en anderzijds kennisontwikkeling die op haar beurt een meerwaarde heeft voor het onderwijs en het onderzoekswerk van de academische partners.

Dit onderzoeksprogramma gebeurt in nauwe samenwerking met verschillende
praktijkwerkers van de diensten die a​aangesloten zijn bij SPOND vzw. Ook de cliënten van deze diensten worden nauw in het programma betrokken. 
Minimaliseren
Projecten
ONDERZ​​OEKSPROJECT 1

HET ​​ONDERSTEUNEN VAN SOCIALE NETWERKEN VAN MENSEN MET EEN BEPERKING​

Onze AWP-IO is in maart 2015 gestart met een eerste onderzoeksproject.
Dit project handelt over de manier waarop men mensen met een beperking adequaat kan ondersteunen in de ontwikkeling of de uitbreiding van hun sociaal netwerk, het leren kennen van nieuwe mensen, het opbouwen van een steungroep.
Overeenkomstig de missie van onze AWP-IO zal dit onderzoek zeer praktijkgericht zijn. Zowel begeleiders of andere professionelen als mensen met een beperking zelf, zullen actief meewerken. We zullen hierbij ook samenwerking zoeken met ​een aantal organisaties die in Vlaanderen actief zijn op het gebied van ondersteuning van sociale netwerken en waar sommige van de SPOND-leden reeds mee samenwerken.
Het onderzoek wordt gevoerd door Evy Meys, wetenschappelijk medewerkster van de AWP-IO samen met een projectgroep met vertegenwoordigers uit 12 diensten die bij SPOND zijn aangesloten, de 3 academische partners en de stafmedewerker van SPOND.

Contact: evy.meys@med.kuleuven.be of tina.kennes@spond.be
Stuurgroep AWP-IO

Academische partners

Prof. dr. Bea Maes
Prof. dr. Koen Hermans
Davy Nijs

SPOND
Ingrid van Tilburg
Wim De Rop
Tina Kennes

Heeft u vragen over de AWP-IO?